СД "НАВИГАТОР" С НОВ ПРОЕКТ- „МЛАДИ ПРЕД ПРИЕ МАЧИ НА БЪДЕЩЕТО“

Проектът прилага модела на социалното предприемачество като устойчива алтернатива за социално включване. Основната цел е да се насърчи социалното включване на младежите в неравностойно положение и тяхната интеграция чрез стимулиране на социалното предприемачество. По-конкретно проектът цели изграждане на капацитет на 20 младежи , сред които 15 младежи с увреждания във възрастовия диапазон 15-30 г. за създаване и управление на социално предприятие, както и популяризиране на модели и добри практики на социално предприемачество сред други групи младежи, младежки лидери, младежки работници и младежи в риск от социално изключване - младежи в неравностойно положение, безработни млади роми, безработни млади майки и др.


Инициативата ще се проведе в град Пазарджик и е с продължителност 5 месеца.
В рамките на проекта ще се проведе обучение по социално предприемачество, последвано от консултации по регистрация на социално предприятие, ще се разработи и разпространи наръчник по социално предприемачество, който ще съдържа основните стъпки за създаване на успешно социално предприятие, добри практики от Европа, примери за успешни социални предприятия. Ще се проведе младежка конференция с 60 участника и кръгла маса по въпросите на интеграцията на младите хора в неравностойно положение с 30 участника с различен профил и социален статус. Целта е представяне на резултатите от проекта, споделяне на опит, дебатиране и насочване на усилията между младите хора от институциите, бизнеса и структури на гражданското общество за по-успешно сътрудничество в работата с лицата от уязвими групи. Ще бъдат поканени и младежи-доброволци от други страни на ЕС, които да споделят опита на техните страни в решаване на проблема на бедността и маргинализацията, интеграцията на младежи в неравностойно положение, млади мигранти, млади роми и др.
Проектът създава възможности за личностно, професионално и социално развитие на лицата с увреждания и превенция на риска от социална изолация чрез мотивирането им за социални предприемачески инициативи, идентифициране на конкретните интереси и възможности, оказване на услуги и съдействие за стартиране на социално предприятие или включване в съществуващо такова.