МЛАДЕЖКИ ОБМЕН „ИЗГРАДИ СВОЕТО БЪДЕЩЕ“

Проектът «ИЗГРАДИ СВОЕТО БЪДЕЩЕ» се проведе в периода 12.07.2015 и 22.07.2015. В него се включиха 40 младежи от 8 държави – Италия, Испания, Португалия, Чехия, Румъния, Гърция, Турция и България. Дейностите се проведоха в Пазарджик. Това е един от най-бедните региони в ЕС, известен с голямата си младежка безработица, същевременно този район е богат на природни и културно-исторически обекти .С оглед на всичко това и в контекста на високата младежка безработица, ние от “НАВИГАТОР” вярваме, че регионът има чудесен потенциал да осигури заетост за младите хора ето защо организирахме този обмен за да постигнем заложените цели ръководени от основната тема на проекта, а именно използване на потенциала на природните чудеса за намаляване на младежката безработица.

Целите на проекта са:
• Идентифициране на проблемите на младите хора в различните държави и причините за младежката безработица и начините за по-добра интеграция на пазара на труда;
• Запознаване участниците с добрите практики при оползотворяване на потенциала на природните и културни обекти за осигуряването на младежка заетост;
• Представяне възможност на участниците да научат повече за природните и културни чудеса, нормативната уредба, опазването и популяризирането им;
• Участниците да създадат иновативни проекти, свързани с природни чудеса, които да допринесат за намаляване на младежката безработица както в региона, така и по места в страните участници.
• Повишаване на умения и компетенции свързани с търсене, намиране и кандидатстване за работа.
• Получаване на адекватна помощ и подкрепа в процеса на изготвяне на автобиография и мотивационно писмо от младежките работници - участници в младежкия обмен.
• Повишаване осведомеността на участниците за възможностите, които програмата Еразъм+ предлага в насока професионално ориентиране и израстване в кариерата.
Обменът допринесе за повишаване на знанията на младите хора за природните чудеса, както и ефективното и креативно използване на потенциала на тези чудеса за създаване на алтернативи на младежка заетост. Бяха засегнати проблемите с безработицата във всяка една от държавите участнички и в частност младежката безработица и как могат да бъдат преодолени тези проблеми. През десетте дена на обмена се фокусирахме върху повишаването на активност на младежите на пазара на труда чрез повишаване на редица умения и компетенции.
Младежите успешно създадоха, разписаха и демонстрираха на практика различни иновативни проекти, които да намериха реализация както по време на обмена, но и останаха като идеи за последващи дейности.
Младежкия обмен подпомогна младежите да придобият увереност в своите възможности, да развият своите знания и умения, да използват своята креативност за реализирането на различни проекти сред техните местни общности. Всичко това ги направи по-конкурентни на така динамичния пазар на труда и им откри много нови възможности за тях.