Актуално

„ДОБРОВОЛЕЦ – НАВИГАТОР“ е новият проект на Сдружение“Навигатор“. Дейностите стартират през месец септември с информационна кампания за доброволчеството, неговите ползи и въможности. Към момента са проведени 10 срещи в учебни заведения.

Проектът прилага модела на социалното предприемачество като устойчива алтернатива за социално включване. Основната цел е да се насърчи социалното включване на младежите в неравностойно положение и тяхната интеграция чрез стимулиране на социалното предприемачество. По-конкретно проектът цели изграждане на капацитет на 20 младежи , сред които 15 младежи с увреждания във възрастовия диапазон 15-30 г. за създаване и управление на социално предприятие, както и популяризиране на модели и добри практики на социално предприемачество сред други групи младежи, младежки лидери, младежки работници и младежи в риск от социално изключване - младежи в неравностойно положение, безработни млади роми, безработни млади майки и др.

Страница 2 от 2