Проекти

Проектът « ПОДОБРИ ЗАЕТОСТТА ОКОЛО ТЕБ » се проведе в периода 04.04.2017 – 12.04.2017. В него се включиха 40 младежи от 8 държави. Дейностите се проведоха в Пазарджик, България от основния координатор на проекта Сдружение „НАВИГАТОР“.

Основната цел на проекта беше включване на 40 младежи в мобилност, която им даде шанс да преоткрият възможностите които предлагат културно-историческото наследство на родните им места в посока повишаване на личностни и професионални умения и намиране на работа.

Източници на финансиране: МИНИСТЕРСТВО   НА   ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА / НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ” - НАЦИОНАЛНА ПРОГРАМА ЗА МЛАДЕЖТА (2011 – 2015); ПОДПРОГРАМА 3: МЛАДЕЖКО ДОБРОВОЛЧЕСТВО И УЧАСТИЕ В ДОБРОВОЛЧЕСКИ ИНИЦИАТИВИ
Продължителност: 05.09.2013-05.04.2014
Реализирани цели:

  • Информираност сред местната общественост относно същността на доброволчеството и доброволния труд. Пречупване на стереотипи свързани с „доброволността” и неговото грешно възприемане .
  • Създаден механизъм за посредничество между организации приемащи доброволци и желаещи да полагат доброволен труд от различни групи;
  • Активизирани организации и институции за работа с доброволци, стимулирани представителите на местната общност да полагат доброволен труд.

Източници на финансиране: МИНИСТЕРСТВО   НА   ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА / НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ” – Дейност 1.2 Младежка инициатива по Програма «Младежта в действие»
Продължителност: 01.08.2013-01.01.2014
Същност: Проектът прилагаше модела на социалното предприемачество като устойчива алтернатива за социално включване. Основната цел беше да се насърчи социалното включване на младежите в неравностойно положение и тяхната интеграция чрез стимулиране на социалното предприемачество. По-конкретно проектът спомогна за изграждане на капацитет на 20 младежи , сред които 15 младежи с увреждания във възрастовия диапазон 15-30 г. за създаване и управление на социално предприятие, както и популяризиране на модели и добри практики на социално предприемачество сред други групи младежи, младежки лидери, младежки работници и младежи в риск от социално изключване - младежи в неравностойно положение, безработни млади роми, безработни млади майки и др.