МЛАДИ ПРЕДПРИЕМАЧИ НА БЪДЕЩЕТО

Източници на финансиране: МИНИСТЕРСТВО   НА   ОБРАЗОВАНИЕТО, МЛАДЕЖТА И НАУКАТА / НАЦИОНАЛЕН ЦЕНТЪР „ЕВРОПЕЙСКИ МЛАДЕЖКИ ПРОГРАМИ И ИНИЦИАТИВИ” – Дейност 1.2 Младежка инициатива по Програма «Младежта в действие»
Продължителност: 01.08.2013-01.01.2014
Същност: Проектът прилагаше модела на социалното предприемачество като устойчива алтернатива за социално включване. Основната цел беше да се насърчи социалното включване на младежите в неравностойно положение и тяхната интеграция чрез стимулиране на социалното предприемачество. По-конкретно проектът спомогна за изграждане на капацитет на 20 младежи , сред които 15 младежи с увреждания във възрастовия диапазон 15-30 г. за създаване и управление на социално предприятие, както и популяризиране на модели и добри практики на социално предприемачество сред други групи младежи, младежки лидери, младежки работници и младежи в риск от социално изключване - младежи в неравностойно положение, безработни млади роми, безработни млади майки и др.

Дейности по проекта: В рамките на проекта се проведе обучение по социално предприемачество, последвано от консултации по регистрация на социално предприятие, се разработи и разпространи Наръчник по социално предприемачество, който  съдържаше основните стъпки за създаване на успешно социално предприятие, добри практики от Европа, примери за успешни социални предприятия. Проведе се младежка конференция с 60 участника и кръгла маса по въпросите на интеграцията на младите хора в неравностойно положение с 30 участника с различен профил и социален статус.
Проектът създаде възможности за личностно, професионално и социално развитие на лицата с увреждания и превенция на риска от социална изолация чрез мотивирането им за социални предприемачески инициативи, идентифициране на конкретните интереси и възможности,  оказване на услуги и съдействие за стартиране на социално предприятие или включване в съществуващо такова.