JUST DO IT – EVS

Проектът „JUST DO IT – EVS ” е свързан с посрещането на /2-ма/ доброволеца от Италия и Испания в сдружение „НАВИГАТОР” на територията на град Пазарджик,България. Целта е чрез пряко и косвено участие в дейностите и  работата на посрещащата организация сдружение „НАВИГАТОР”, доброволците осъществявайки дейностите заложени по проект да придобият нови знания и умения, компетенции /неформално образование/. Личния пример, работата в екип, комуникацията на нов език, опознаването на нови обичаи и традиции ще обогати доброволците и ще им дадат:

 

• Възможностите за придобиване на знания и компетенции за работата на младежката организация;

• Изграждане на умения за общуване и работа с деца и младежи

• Придобиване на езикови умения /писмен и говорим Български език/

• Пряка работа с проекти

• Придобиване на умения за работа в екип.

• Придобиване на креативност и иновационни методи в подхода при работа с младежи от различни възрастови групи .

• Създаване на нови приятелства и запознанства

• Запознаване с обичаите и културата на страната домакин.

• Опознаване на природните и културни забележителности в област Пазарджик и в България.

• Социални и междукултурни умения.

• Европейско самосъзнание.

Продължителност на дейностите по проекта на доброволците – 6/шест месеца / 01/04/2017 - 30/09/2017/

Дейности:

Доброволците ще вземат участие във възпитателните дейности, педагогическите услуги, социалната подкрепа, неформалните дейности и други придружаващи инициативи на посрещащата организация и на центъра за работа с доброволци към Сдружение „Навигатор“. Тяхната роля ще бъде съобразена с възможностите и компетенциите им.  Дейностите на доброволците винаги ще бъде под ръководството на супервайзър. Доброволците ще имат възможност да представят собствената си страна и култура, чрез организирането на храна, изложби, слайд-шоу – личен проект. Доброволците ще участват в образователно-възпитателите дейности, като подпомагат младежи от различна възрастова група. Дейностите ще са предимно насочени към осмисляне на свободното време на младежите, работа по проекти  към сдружение „НАВИГАТОР“, промотиране на доброволчеството.

Страните свързани с реализирането на проекта са: България, Италия и Испания