За нас

 Сдружение „Навигатор” – град Пазарджик е създадено с нестопанска цел и е регистрирано с решение на Пазарджишкия окръжен съд. В организацията членуват специалисти и общественици, обединени около идеите за защита правото на човека да живее в благоприятна околна среда, идеите за активно младежко участие в обществения живот и утвърждаване на принципите на гражданското общество и демокрацията. Организацията работи на територията на Област Пазарджик.

Предмет на сдружението са:
Осъществяване на програми в областта на образование, спорта, изкуството, културата и социалната дейност. Подпомагане развитието на гражданите и утвърждаването на демократичните ценности и практики в града, повишаване качеството на живот на жителите на града и областта, подпомагане развитието на духовните ценности, културата, изкуството и науката. Предмет на сдуржението е подпомагане социалната интеграция и личностната реализация на деца, младежи, възрастни и семейства; развитие и утвърждаване на гражданското общество. Подкрепа на хора в неравностойно положение в процеса на интеграция и социализация сред обществото.

Цели на Сдружението са:
• Да работи за изграждането и прилагане на политики, основаващи се на холистичен подход към правата и нуждите на младежите, които допринасят за подобряването на благосъстояние на обществото.
• Да разработва и разпространява методологии за споделяне на познанието, информацията и опита;
• Да представлява интересите на подрастващи и младежи, свързани с управлението на проекти, в бизнеса, държавните институции и местните власти и неправителствените организации.
• Да насърчава и подпомага научната, образователната и практическата дейност в областта на управлението на проекти.
• Да съдейства за подготовка и осъществяване на проекти, които допринасят за устойчиво развитие на България.
• Изследване, обучение и съдействие по въпроси от обществен интерес,
• Популяризиране на активното гражданство на младите хора като цяло и в частност тяхното европейско гражданство;
• Развиване на солидарност и насърчаване на толерантност сред обществото с оглед стимулиране на социалното единство в Европейския съюз.
• Насърчаване на взаимно разбирателство между младите хора;
• Насърчаване за европейско сътрудничество.

СВЪРЖИ СЕ С НАС
ПАЗАРДЖИК | БЪЛГАРИЯ
ул. Тодор Пенев №13
е-mail: pznavigator@gmail.com

 

evs bg

 

tc bg

 

ye bg