Петък, 29 Април 2022 12:22

ЖИВОТ НА СЦЕНА!- Младежки обмен

Проектът „ЖИВОТ НА СЦЕНА!” е младежки обмен, който предостави възможност за среща на 40 младежи от 8 страни - България, Испания, Италия, Франция, Хърватска, Турция, Полша и Чехия. Реализиран беше в град Пазарджик, България, в рамките на 10 дни от 18.04.2022-27.04.2022. Проектът се реализира по Програма Еразъм +, Младежки обмен. Обменът предостави възможност на младите хора да дебатират как културното разнообразие и принадлежността към определена културна и етническа общност рефлектира върху социалната, респективно професионалната реализация на младите хора; как се реализират младежите в културната сфера професионално.
Бяха дискутирани добри практики относно насърчаващата роля на общностите и институциите по отношение на изграждане на ефективни младежки стратегии и политики за социалното включване и професионалната реализация на младите хора във време на криза. Бяха дискутирани въпроси свързани с това как Европа приема изкуството и какви са правата на хората от този бранш. Как като граждани на Европа може чрез култура и изкуство да покажем да покажем на хората Европа като единна и цяла.


Идеята на обмена беше да стимулира сътрудничеството между млади хора от средите на изкуството, да допринесе за единството, толерантността и взаимното разбирателство между тях в контекста на междукултурното разбиране.
В процес на реализирането на този проект беше осъществена активна младежка политика в посока привличане на младежи и подрастващи към дейности свързани с театър, изкуство и култура. Чрез заложените дейности и чрез средствата на културата и изкуството вниманието на всички участници (лидери и младежи) беше насочено в посока изграждане на едно по-толерантно и солидарно отношение към младежите, като част от голямото Европейско семейство. За постигането на тази цел спомогна най-вече съвместната работа, както и наличието на специфични работни методи/ театър форум, рисувателни и проекционни методи/.


Основните дейности реализирани по време на младежкия обмен бяха: работни тематични групи с културна насоченост – театър, музика и танц, междукултурни вечери, посещение на културни и исторически забележителности, срещи с местни състави и музикални групи, дискусии по актуални за младите хора теми , дебати, музикални игри за изразяване на себе си, творчески дейности за придобиване на нови знания и умения в областта на изкуството чрез театър, организиране на представления с тяхно творчество и др. Така демонстрирахме обединителната същност на различните традиции, добрата екипна работа и инициативност на младите при решаване на европейски политики.

 

1
10
11
12
13
2
3
4
5
6
7
8
9

СВЪРЖИ СЕ С НАС
ПАЗАРДЖИК | БЪЛГАРИЯ
ул. Тодор Пенев №13
е-mail: pznavigator@gmail.com

 

evs bg

 

tc bg

 

ye bg